બે બિલાડી અને વાંદરો The two cats and A Monkey


એક ગામમાં બે બિલાડીઓ રહેતી હતી. તે એકબીજા સાથે ખૂબ પ્રેમથી રહેતી હતી. તેમને જે કંઈપણ ખોરાકમાં મળતું, તે હંમેશાં તે શેર કરતી . એક દિવસ તેઓ ને એક બ્રેડ મળી. હવે બ્રેડ એક અને  બિલાડી બે. તેણે બ્રેડના બે ટુકડાઓ બનાવ્યા પણ બંને ટુકડાઓ બરાબર હતા કે નહીં, તે નિર્ણય થઇ  શક્યો નહીં. તેમને એક ટુકડો મોટો અને બીજો ભાગ થોડો નાનો લાગ્યો.


બે બિલાડી અને વાંદરો  The two cats and A Monkey, gujarati bal varta


જ્યારે બંને બિલાડીઓ કોઈ નિર્ણય પર પહોંચી ન શકી, ત્યારે તેઓએ કોઈ બીજા પાસેથી નિર્ણય લેવાનું વિચાર્યું. જ્યારે તે પોતાનો નિર્ણય મેળવવા માટે કોઈની શોધ કરી રહી હતી, ત્યારે તેને એક વાંદરો મળ્યો. તેઓએ વાંદરા પાસેથી નિર્ણય લેવાનું વિચાર્યું. બંને બિલાડીઓએ વાંદરોની સામે પોતાની સમસ્યાઓ મૂકી. આખી વાત સાંભળ્યા પછી વાંદરો એક ત્રાજવું લાવ્યો અને બ્રેડના બંને ટુકડા જુદા જુદા ત્રાજવાં માં મૂકી દીધા. જ્યારે વજન વધારે હોય ત્યારે વાંદરો બ્રેડ નો નાનો ટુકડો તોડી તેને ખાઈ લેતો. આમ કરતી વખતે વાંદરા એ બધી બ્રેડ ખાઈ લીધી અને બંને બિલાડીઓ એકબીજાના મોં તરફ જોતી રહી.

બે બિલાડી અને વાંદરો  The two cats and A Monkey, gujarati bal varta


શિક્ષા :- બે લોકો ના ઝગડા માં હંમેશા ત્રીજા નું જ ભલું થાઈ છે.
Previous
Next Post »